marcin@marcinbakiewicz.pl

Regulamin warsztatów „Rynek radiowy w Polsce i skuteczna promocja muzyki w radiu”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady uczestnictwa w warsztatach na temat „Rynek radiowy w Polsce i skuteczna promocja muzyki w radiu”, które odbędą się podczas dwóch sesji internetowych, 20 i 21 lutego 2021 roku
 2. Organizatorem warsztatów jest firma Rock Rotation Marcin Bąkiewicz, z siedzibą w Miliczu, ul. Grota – Roweckiego 35/1, NIP 9161304508.
 3. Warsztaty prowadzone są przez Marcina Bąkiewicza.
 4. Uczestnikiem jest osoba, biorąca udział w warsztatach.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.marcinbakiewicz.pl oraz w publikacjach reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Zasady udziału w warsztatach

 1. Warsztaty odbywają się 20 (sobota) i 21 (niedziela) lutego, od godziny 11.00 do 14.00 w sobotę, od 10.00 do 15.00 w niedzielę, są realizowane za pomocą Google Meet. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma przed rozpoczęciem zajęć link, w który należy kliknąć, aby dołączyć do wirtualnego pokoju, utworzonego przez prowadzącego warsztaty.
 2. Uczestnik nie może bez zgody prowadzącego, zapraszać do udziału osób, które nie zapisały się na warsztaty
 3. Udział w warsztatach jest płatny. Koszt udziału wynosi 399 zł + 23% VAT (490,77 zł). Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT, po przesłaniu danych firmy.
 4. Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić się za pomocą poczty e-mail, wysyłając e-mail na adres: warsztaty@marcinbakiewicz.pl . W odpowiedzi otrzymuje się numer konta, na który należy wpłacić całą kwotę.
 5. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona do 15. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania wpłat.
 6. W przypadku rezygnacji z warsztatów, zgłoszonej przez uczestnika na tydzień przez rozpoczęciem się warsztatów zwracana jest cała kwota, w przypadku rezygnacji na mniej, niż tydzień zwracane jest 50% kwoty albo proponowany inny termin warsztatów, jeśli takowy został wcześniej ogłoszony.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników telefonicznie lub drogą e-mailową. Jeśli kurs nie odbędzie się z winy Organizatora wpłata zostanie zwrócona lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji.
 8. Każdy z uczestników otrzyma po warsztatach podsumowanie w postaci pliku tekstowego, wysłane za pomocą poczty elektronicznej

Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej podczas trwania warsztatów i używania jej na stronie internetowej www.marcinbakiewicz.pl oraz w Social Mediach
 2. Uczestnicy zobowiązują się do nienagrywania zajęć, zarówno w formie audio jak i video
 3. Organizator ma prawo włączać i wyłączać mikrofony uczestników
 4. Organizator nie odpowiada za problemy z łączem internetowym, leżące po stronie uczestników.

Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie opłaty za warsztaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu
 2. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji Warsztatów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego