marcin@marcinbakiewicz.pl

Regulamin warsztatów „Rynek radiowy w Polsce i skuteczna promocja muzyki w radiu”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady uczestnictwa w warsztatach na temat „Rynek radiowy w Polsce i skuteczna promocja muzyki w radiu”
 2. Organizatorem warsztatów jest firma Rock Rotation Marcin Bąkiewicz, z siedzibą w Miliczu, ul. Grota – Roweckiego 35/1, NIP 9161304508.
 3. Warsztaty prowadzone są przez Marcina Bąkiewicza.
 4. Uczestnikiem jest osoba, biorąca udział w warsztatach.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej www.marcinbakiewicz.pl oraz w publikacjach reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Zasady udziału w warsztatach

 1. Warsztaty odbywają się (…) Uczestnicy są proszeni o punktualne stawienie się w klubie, o szczegółach Organizator powiadomi uczestników za pomocą poczty e-mail przed warsztatami
 2. Uczestnik nie może bez zgody prowadzącego, zapraszać do udziału osób, które nie zapisały się na warsztaty
 3. Udział w warsztatach jest płatny. Koszt udziału wynosi (…). Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT, po przesłaniu danych firmy.
 4. Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić się za pomocą poczty e-mail, wysyłając e-mail na adres: warsztaty@marcinbakiewicz.pl . W odpowiedzi otrzymuje się numer konta, na który należy wpłacić całą kwotę.
 5. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona do 15. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania wpłat.
 6. W przypadku rezygnacji z warsztatów, zgłoszonej przez Uczestnika na tydzień przez rozpoczęciem się warsztatów zwracana jest cała kwota, w przypadku rezygnacji na mniej, niż tydzień zwracane jest 50% kwoty albo proponowany inny termin warsztatów, jeśli takowy został wcześniej ogłoszony.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników telefonicznie lub drogą e-mailową. Jeśli kurs nie odbędzie się z winy Organizatora wpłata zostanie zwrócona lub zachowana do rezerwacji miejsca w następnej edycji.
 8. Każdy z Uczestników otrzyma po warsztatach podsumowanie w postaci pliku tekstowego, wysłane za pomocą poczty elektronicznej

Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej podczas trwania warsztatów i używania jej na stronie internetowej www.marcinbakiewicz.pl oraz w Social Mediach.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do nienagrywania zajęć, zarówno w formie audio jak i video.
 3. Organizator ma prawo wyprosić z warsztatów osoby, będące pod wpływem alkoholu, lub innych używek, lub zakłócające przebieg zajęć.
 4. Na życzenie Uczestników Organizator może zarządzić przerwę, nastepnie przedłużając zajęcia o czas przerwy.

Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie opłaty za warsztaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji Warsztatów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.